Servei d'Arxiu Municipal de Palamós

AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Fitxa fons Ajuntament de Palamós

Inventari Ajuntament de Palamós 1279-1975

Catàleg de pergamins de l’Ajuntament de Palamós

Ajuntament de Palamós – 1279- actualitat

 • 0101_A100. GOVERN
  • 0101_A110. Organització dels òrgans de govern
  • 0101_A111. Constitució de la corporació municipal: 1933 – 1935
  • 0101_A112. Cartipàs Municipal: 1969- 1969
  • 0101_A114. Nomenaments i presa de possessió de càrrecs: 1580 – 1964
  • 0101_A118. Manuals del Comú: 1565 – 1586
  • 0101_A123. Acords i actes del Ple: 1580 – 1979
  • 0101_A133-CM. Comissió Municipal: 1924 – 1977
 • 0101_A140. Sessions comissions informatives: 1980 – 1980
 • 0101_A160. Alcaldia
  • 0101_A161. Resolucions: 1806 – 1902
  • 0101_A162. Llibres de resolucions: 1960 – 1977
  • 0101_A163. Correspondència de l’Alcaldia: 1957 – 1975
 • 0101_A170. Competència i normativa
  • 0101_A171. Aprovació i modificació d’ordenances i reglaments: 1912 – 1973
   • 0101_A171-FI. Fiscals: 1922 – 1976
  • 0101_A172. Edictes: 1834 – 1849
  • 0101_A173. Ordres i circulars: 1727 – 1836
 • 0101_A180. Representació, protocol
  • 0101_A183. Ordres i circulars: 1957 – 1957
 • 0101_A210. Terme municipal i elements d’identitat
  • 0101_A211. Aprovació i modificació del terme municipal: 1400 – 1942
  • 0101_A216. Privilegis: 1505 – 1735
 • 0101_B100. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ORGANITZACIÓ
  • 0101_B120. Serveis jurídics
  • 0101_B121. Procediment contenciós-administratiu
  • abreujat / ordinari: 1972 – 1978
  • 0101_B123. Causes: 1505 – 1832
 • 0101_B130. Registre: 1924 – 1974
  • 0101_B131. Entrades: 1940 – 1974
  • 0101_B132. Sortides: 1889 – 1974
  • 0101_B136. Correspondència: 1700 – 1850
 • 0101_B140. Contractació
  • 0101_B149. Expedients de contractació: 1876 – 1969
 • 0101_B210. Informes i dictàmens
  • 0101_B211. Informes: [1700] – 1970
  • 0101_B214. Enquestes i estadístiques generals: 1734 – 1971
  • 0101_B241. Expedients àrea d’Hisenda: 1967 – 1967
 • 0101_B250. Concessions i autoritzacions administratives: 1963 – 1963
 • 0101_B255. Expedients de governació – miscel·lània: 1912 – 1965
 • 0101_B280. Protecció oficial
  • 0101_B281. Expedients d’adquisició d’habitatge de promoció
   • pública: 1962 – 1974
 • 0101_C100. RECURSOS HUMANS
  • 0101_C111. Aprovació/modificació de la plantilla: 1952 – 1970
  • 0101_C119. Expedient disciplinari: 1939 – 1939
  • 0101_C125. Expedients del personal: 1891 – 1975
  • 0101_C130. Selecció
  • 0101_C138. Reglaments: 1925 – 1925
 • 0101_C140. Prestacions
  • 0101_C141. Sol·licituds del personal: ajuda social: 1939 – 1958
  • 0101_C146. Assegurances del personal: 1943 – 1971
 • 0101_C160. Retribucions: 1955 – 1976
  • 0101_C166. Salaris: 1924 – 1979
  • 0101_C168. Liquidacions Mútues personals: 1961 – 1969
  • 0101_C169. Liquidacions Seguretat Social: 1956 – 1977
 • 0101_D100. PATRIMONI MUNICIPAL
  • 0101_D110. Inventaris del fons municipal: 1978 – 1980
   • 0101_D111. Inclusió: 1649 – 1983
   • 0101_D112. Adquisicions: 1735 – 1976
   • 0101_D113. Vendes i desafectacions: 1842 – 1962
   • 0101_D114. Expropiacions: 1977 – 1980
   • 0101_D116. Registre d’Escriptures Públiques de finques
    • municipals: 1962 – 1962
   • 0101_D121. Cessió gratuïta, cessió o arrendaments de béns
    • Immobles: 1642 – 1981
   • 0101_D122. Alienacions: 1901 – 1926
 • 0101_E100. PRESSUPOST I COMPTABILITAT: 1913 – 1960
  • 0101_E110. Pressupost i comptabilitat: 1651 – 1961
   • 0101_E111. Aprovació del pressupost: 1962 – 1975
   • 0101_E113. Liquidació del pressupost: 1957 – 1970
   • 0101_E115. Pressupostos especials: 1944 – 1968
   • 0101_E116. Valors independents: 1950 – 1968
   • 0101_E117. Aprovació del pressupost extraordinari: 1952 – 1970
  • 0101_E120. Gestió comptable: 1614 – 1976
   • 0101_E121. Llibre Diari d’intervenció: 1909 – 1979
    • 0101_E121-ES. Esborranys: 1906 – 1922
   • 0101_E122. Llibre Major de comptes: 1943 – 1951
   • 0101_E123. Llibres inventaris i balanços: 1924 – 1970
   • 0101_E124.  Llibre d’inversions i G. Despeses: 1951 – 1979
   • 0101_E125. Llibre d’ingressos i despeses: 1909 – 1979
   • 0101_E126. Llibre general de rendes i exaccions: 1968 – 1971
   • 0101_E127. Comptes del patrimoni: 1947 – 1947
  • 0101_E130. Gestió del pressupost de despeses
   • 0101_E131. Manament de pagaments: 1912 – 1975
   • 0101_E134. Registre de factures: 1936 – 1981
   • 0101_E138. Subvencions que concedeix l’Ajuntament: 1922 – 1922
   • 0101_E141. Ingressos (R.D.I): 1924 – 1975
   • 0101_E143. Concentració d’operacions de crèdit
    • (endeutament): 1432 – 1957
  • 0101_E160. Tresoreria i recaptació: [1800] – [s.d]
   • 0101_E162. Llibre de caixa: 1904 – 1971
   • 0101_E163. Comptes de cabals: 1960 – 1979
   • 0101_E165-RI. Resums d’ingressos recaptació: 1932 – 1957
   • 0101_E172. Comprovants bancaris i extractes de comptes
    • Corrents: 1934 – 1979
   • 0101_E176. Dates i càrrecs: 1829 – 1833
   • 0101_E177. Rebudes: 1643 – 1845
  • 0101_E180. Gestió tributària: 1850 – 1961
   • 0101_E181.  Amillaraments: 1831 – 1952
   • 0101_E182. Contribucions especials i extraordinàries: 1831 – 1970
   • 0101_E183. Aprovació padrons fiscals: 1710 – 1713
    • 0101_E183-IAE. Activitats econòmiques/Llicències
     • fiscals/Industrial: 1962 – 1977
    • 0101_E183-IBI. Béns Immobles/Cadastre: [1700] – 1894
    • 0101_E183-RU. Béns Immobles/Rústica i pecuària: 1894 – 1945
    • 0101_E183-SO. Solars: 1894 – 1963
    • 0101_E183-UR. Béns Immobles/Urbana: 1885 – 1973
   • 0101_E184. Liquidacions tributàries d’ingrés directe: 1840 – 1975
    • 0101_E184-AM. Ambulàncies: 1963 – 1969
    • 0101_E184-CA. Béns Immobles/Cadastre: [1970] – 1831
    • 0101_E184-CI. Circulació: 1907 – 1977
    • 0101_E184-CO. Consums: 1846 – 1966
    • 0101_E184-IAE. Activitats econòmiques/Llicències
     • fiscals/Industrial: 1845 – 1969
    • 0101_E184-IBI. Béns immobles: 1846 – 1847
    • 0101_E184-RU. Béns immobles/Rústica: 1973 – 1973
    • 0101_E184-UR. Béns immobles/Urbana: 1897 – 1966
   • 0101_E185. Sol·licitud d’alta, baixa, modificació  d’objectes
    • tributaris (domicili, s.passiu…): 1910 – 1954
   • 0101_E186. Reclamacions: 1968 – 1973
   • 0101_E187. Repartiment general d’utilitats: 1919 – 1945
   • 0101_E191. Expedients de Plusvàlues: [1900] – 1980
   • 0101_E193. Registre d’escriptures: 1923 – 1923
   • 0101_E196. Arbitris: 1902 – 1976
   • 0101_E197. Loteries: 1938 – 1979
   • 0101_E198. Convocatòries, actes i llibres d’actes de la
    • Junta Pericial o Junta municipal d’associats: 1900 – 1940
   • 0101_E199. Cèdules personals: 1913 – 1941
  • 0101_E210. Tresoreria – gestió de fons
   • 0101_E211. Arqueig de la tresoreria: 1900 – 1963
   • 0101_E219. Llibre del calvari: 1560 – 1729
  • 0101_F100. ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME: 1954 – 1955
   • 0101_F110. Planejament urbanístic
    • 0101_F111. Aprovació i modificació POUM / Pla general: 1952 – 1982
    • 0101_F112. Pla Parcial: 1907 – 1966
    • 0101_F115. Plànols esparsos: 1941 – 1942
    • 0101_F117. Projectes d’urbanització: 1935 – 1957
   • 0101_F120. Gestió urbanística
    • 0101_F125. Projecte de Reparcel·lació Urbanística: 1964 – 1964
   • 0101_F150. Actuacions tècniques en obres municipals
    • 0101_F151-I. Immobles: 1791 – 1983
    • 0101_F152. Construcció i manteniment d’espais públics: 1957 – 1959
   • 0101_F160. Certificacions i liquidacions d’obres
    • 0101_F161. Certificacions i liquidacions d’obres: 1972 – 1973
    • 0101_F172. Infraestructures: 1825 – 1980
     • 0101_F172-CA. Clavegueram: 1966 – 1966
    • 0101_F173. Obres generals: 1957 – 1957
   • 0101_F180. Llicències d’obres: 1912 – 1975
    • 0101_F189. Certificats / Informes urbanístiques: 1968 – 1969
    • 0101_F191. Cèdules de primera utilització: 1959 – 1969
   • 0101_F250. Transport públic
    • 0101_F259. Autoritzacions i convenis sobre transport públic: 1965 – 1966
  • 0101_G100. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I CONTROL SANITARI
   • 0101_G101. Llicències d’activitats: 1966 – 1975
   • 0101_G102. Activitats molestes: 1962 – 1963
  • 0101_G190. Control sanitari: 1774 – 2003
   • 0101_G196. Control d’aigües: 1967 – 1976
   • 0101_G197. Hospital: 1650 – 1988
   • 0101_G201. Correspondència: 1771 – 1844
   • 0101_G202. Patents de Sanitat: 1818 – 1854
   • 0101_G203. Butlletes de Sanitat: 1836 – 1854
   • 0101_G204. Plàtiques: 1774 – 1825
   • 0101_G205. Expedients d’obertura de farmàcies: 1907 – 1962
   • 0101_G206. Junta Municipal de Sanitat: 1822 – 1947
  • 0101_G210. Gestió dels cementiris
   • 0101_G211. Expedients de gestió: 1954 – 1979
    • 0101_G211-PE. Permís d’enterrament (inhumacions): 1971 – 1971
   • 0101_G212. Llibres de registre: 1897 – 1978
   • 0101_G215. Registre general de nínxols: [1800] – [1999]
   • 0101_G219. Expedients de cementiris: 1969 – 1975
  • 0101_G230. Regidoria de serveis
   • 0101_G231. Proveïment i repartiment d’aliments: 1932 – 1972
 • 0101_H100. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA
  • 0101_H110. Mercats i fires
   • 0101_H119. Expedients de mercats i fires: 1953 – 1971
  • 0101_H180. Foment del turisme: 1966 – 1966
   • 0101_H184. Junta de turisme i entitats de promoció: 1954 – 1987
 • 0101_J100. GESTIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS
  • 0101_J102. Baptismes, matrimonis i defuncions: 1826 – 1849
  • 0101_J103. Registres d’immigrants, refugiats, estrangers: 1934 – 1939
  • 0101_J110. Gestió del padró d’habitants: 1971 – 1975
   • 0101_J111. Padró municipal d’habitants: 1876 – 1975
    • 0101_J111-RP. Resum del padró d’habitants: 1976 – 1976
   • 0101_J115. Rectificació anual del padró d’habitants: 1940 – 1979
   • 0101_J119. Cens de població: 1717 – 1970
  • 0101_J130. Processos electorals
   • 0101_J131. Eleccions municipals: 1843 – 1973
   • 0101_J134. Eleccions legislatives: 1843 – 1971
   • 0101_J137. Cens electoral: 1932 – 1979
   • 0101_J141. Junta del cens electoral: 1970 – 1970
  • 0101_J150. Lleves: 1934 – 1967
   • 0101_J151. Expedients generals de lleves: 1727 – 1975
   • 0101_J153. Justificants de revista: 1833 – 1979
 • 0101_K100. EDUCACIÓ: 1909 – 1973
  • 0101_K118. Beques: 1932 – 1975
  • 0101_K119. Junta Local d’Instrucció Pública: 1900 – 1974
  • 0101_K121. Correspondència: 1820 – 1975
 • 0101_M100. CULTURA I PATRIMONI: 1922 – 1973
  • 0101_M110. Cultura i festes: 1959 – 1959
   • 0101_M117. Arts musicals: 1975 – 1975
   • 0101_M119. Festes i tradicions: 1973 – 1973
    • 0101_M119-FM. Festa Major: 1914 – 1963
   • 0101_M122. Concursos: 1956 – 1976
 • 0101_P100. SERVEIS SOCIALS: 1953 – 1978
  • 0101_P117. Padrons de beneficència: 1949 – 1968
  • 0101_P118. Causes pies: 1702 – 1702
  • 0101_P119. Donacions: 1953 – 1955
  • 0101_P130. Recursos d’atenció a les persones
   • 0101_P131. Estudis, programes i projectes: 1940 – 1951
 • 0101_Q100. SEGURETAT
  • 0101_Q130. Junta de seguretat
   • 0101_Q132. Junta de defensa passiva: 1941 – 1967
  • 0101_Q150. Gestió general policia: 1986 – 1986
   • 0101_Q154. Personal policia: 1982 – 1982
   • 0101_Q155. Correspondència: 1824 – 1962
   • 0101_Q156. Informes: 1951 – 1984
   • 0101_Q161. Llibre de registre d’objectes perduts: 1966 – 1974
  • 0101_Q170. Policia judicial
   • 0101_Q175. Dipòsit municipal de detinguts: 1912 – 1918
   • 0101_Q176. Passaport, passes de radi: 1823 – 1851
  • 0101_Q180. Policia de transit
   • 0101_Q181. Denúncies i multes de trànsit: 1924 – 1975
   • 0101_Q185. Expedients d’atestats de trànsit: 1963 – 1973
   • 0101_Q185-T. Informes tècnics i croquis d’accidents
    • de trànsit: 1966 – 1973
   • 0101_Q210. Policia sanitària: 1800 – 1978
   • 0101_Q230. Forces armades
    • 0101_Q231. Milícia, sometent: 1808 – 1845
    • 0101_Q232. Subministrament a la tropa: 1714 – 1850
    • 0101_Q233. Armament i fortificacions: 1751 – 1849
    • 0101_Q234. Béns subjectes a requisa militar: 1913 – 1963
 • 0101_S100. SECTOR AGROPECUARI I PESQUER
  • 0101_S110. Sector agropecuari
   • 0101_S112. Censos, estadístiques i declaracions agràries: [1600] – 1943
   • 0101_S114. Censos, estadístiques i declaracions ramaderes: 1915 – 1957
   • 0101_S119. Juntes Municipals agràries: 1929 – 1972